Mediegrafiker

Som mediegrafiker arbejder du med design, tilrettelæggelse og fremstilling af produkter på forskellige medieplatforme. Du skal have sans for design, kommunikation og formidling for at opfylde kundens behov og nå målgruppen.

Der er efterspørgsel efter dygtige, kreative medarbejdere, og du får en uddannelse med gode jobmuligheder.

Som faglært har du mulighed for at holde dine kompetencer ved lige gennem AMU-efteruddannelse og mulighed for videreuddannelse inden for en række forskellige uddannelser.

Varighed og struktur
Erhvervsuddannelsen til mediegrafiker varer tre år og 11 måneder. For voksne, der er fyldt 25 år, kan uddannelsens varighed være kortere. 

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Der indgår 30 skoleuger i hovedforløbet fordelt på fire hovedforløb. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve.

Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af BEK nr 384 af 09/04/2019 gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker og i uddannelsesordningen samt fagbeskrivelserne. Uddannelsesordningen er grundlaget for skolens udarbejdelse af den lokale undervisningsplan.

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

Skolepraktik og adgangsbegrænsning

Elever, der ikke opnår en praktikplads efter grundforløbet, kan optages i skolepraktik på en af de skoler, der udbyder uddannelsen.

Det faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik. En klagevejledning beskriver, hvordan klagen behandles og hvilke oplysninger, der skal indsendes til fagligt udvalg fra skolen.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Kontakt erhvervsskolen for nærmere oplysninger.

Elever startet før 1. august 2015 (gammel ordning)

Elever startet på uddannelsen før 1. august 2015 er omfattet af andre regler (gammel ordning), bortset fra udbuddet af valgfri specialefag som er fælles med elever på ny ordning. Reglerne for gammel ordning fremgår af fagbilag 5 og uddannelsesordningen.

 

Vejledninger til hovedforløbet

I samarbejde med skolerne er der udarbejdet vejledninger til uddannelsens hovedforløb fra 1. til 4. hovedforløb. Vejledningerne giver anvisninger på den helhedsorienterede undervisning og udfolder temaet for det enkelte hovedforløb. Vejledningen til 4. hovedforløb adskiller sig fra de øvrige vejledninger ved at beskrive en fast struktur med fastlagte projektfaser og varigheder knyttet til uddannelsens afsluttende prøve, svendeprøven.

Vejledningerne kommer med forslag til fagligt indhold, fagenes samspil og tilstræber at være retningsgivende for det faglige niveau. Vejledningerne tager udgangspunkt i fagbeskrivelserne.

Valgfri specialefag

I løbet af uddannelsen vælger elev og virksomhed valgfri specialefag af samlet 6 ugers varighed. Derudover kan elev og virksomhed aftale op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning.

Det aktuelle udbud af valgfri specialefag fremgår af skolernes fælles hjemmeside: http://specialefag.dk/index.php

Eventuelle spørgsmål om fagene og udbuddet skal rettes til skolen.

Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som del af 4. hovedforløb, som er elevens sidste skoleophold. Svendeprøven er en mundtlig prøve over elevens præsentation af et overordnet grafisk koncept til en kampagne med udarbejdelse af to kampagneprodukter (svendestykker) og suppleres af elevens portfolioprodukter fra praktikken.

Mediegrafikeruddannelsens svendeprøve er beskrevet i en vejledning til svendeprøven.

BEMÆRK ovenstående er gældende for elever startet på uddannelsen efter 1. august 2015. Reglerne for elever på gammel ordning (startet før 1. august 2015) fremgår af denne vejledning til svendeprøven.

Svendeprøvegebyr

I forbindelse med at eleven afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve, opkræves virksomheden et svendeprøvegebyr. Gebyret dækker udgifter, som elevens gennemførelse af svendeprøven medfører for Grafisk Uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyret er fastsat til 3.000 kr. pr. elev.

Skoler

Mediegrafikeruddannelsen udbydes på skoler fordelt over hele landet. Man tilmelder sig uddannelsen ved kontakt til en af skolerne.

Next Uddannelse København Rebslagervej 11, 2400 København NV Telefon: 35 86 33 86
Uddannelsesleder Gitte Høygaard Larsen, telefon 23 67 72 15
Virksomhedskonsulent Nana Buttenschøn, nbu@nextkbh.dk, telefon 24 24 35 83
Uddannelses- og erhvervsvejleder Anne Mette Bülow, amb@nextkbh.dk,telefon 35 86 33 00

Roskilde Tekniske Skole Pulsen 8, 4000 Roskilde Telefon 46 30 04 00
Uddannelsesleder Astrid Holmgaard Jensen, telefon 61 94 85 10
Virksomhedskonsulent Julie Hvenegaard Holse, telefon 30 18 01 43

Syddansk Erhvervsskole Munkebjergvej 130, 5230 Odense M Telefon 70 10 99 00
Uddannelsesleder Michael Lindegaard Madsen, telefon 60 16 13 84
Virksomhedskonsulent Susanne Jepsen, telefon 51 39 66 18

HANSENBERG Skovvangen 28, 6000 Kolding Telefon: 79 32 01 00
Uddannelsesleder Tina Haarbo Kristensen, telefon 21 26 92 68
Praktikpladskonsulent Morten Jensen, telefon 29 17 33 41

Aarhus Tech Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N Telefon: 89 37 35 33
Uddannelsesleder Rasmus Nygaard, telefon 21 69 62 27
Virksomhedskonsulent Mia Rosted Sørensen, telefon 24 80 41 86
Uddannelses- og erhvervsvejleder Kirsten Holst Nielsen-Man telefon 89 37 32 55

Herningsholm Lillelundvej 21, 7400 Herning Telefon 72 13 45 00
Uddannelsesleder Mona Syndergaard
Opsøgende medarbejder Dorthe Møller Birkkjær, telefon 25 42 46 39

Tech College Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg Telefon 72 50 10 00
Uddannelsesleder Mikkel Raunslund telefon 25 26 61 82
Virksomhedskonsulent Marianne Bang Poulsen telefon 25 26 63 74
Uddannelses- og erhvervsvejleder Hanne Enggaard, hej@techcollege.dk, telefon 25 26 62 30

Portfolio på uddannelsen

Mediegrafikeren arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Eleven supplerer løbende gennem uddannelsen portfolien med opgaver, produkter eller produktioner, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i. Arbejdet med portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan og i skoleuddannelsen på hovedforløbet. Skolen oplyser om tidspunktet for aflevering og feedback på elevens portfolio.

Til svendeprøven vælger eleven selv produkter til portfolien som del af bedømmelsesgrundlaget. Produkterne skal også her være nogle, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i.

Grafisk Uddannelsesudvalg har udarbejdet vejledninger, der uddyber reglerne for portfolien både for elever på gammel ordning (startet før 1. august 2015) og for elever på de nye regler (startet efter 1. august 2015). Begge vejledninger er opdateret maj 2018.

Løn, ferie m.m.

Eleven er berettiget til SU under grundforløbet, indtil der indgås en uddannelsesaftale. I den del af uddannelsen, der er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed, betaler virksomheden løn i henhold til gældende overenskomst under både praktikken og skoleophold: Funktionæroverenskomsten gældende fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) under skoleophold. Læs mere på Virk.dk

Gældende lønsatser for mediegrafikerelever fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020. Lønnen for voksne elever (efter det fyldte 25. år) aftales i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. 

Afsluttes en uddannelsesaftale med mindre end uddannelsens fastsatte varighed, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, så det er de sidste satser, der er gældende. Er uddannelsesaftalen for eksempel indgået på 3 år og 6 måneder svarende til en nedsættelse på 5 måneder, aflønnes i 7 måneder med 1. års sats og derefter med henholdsvis 2. og 3. års sats samt med 4. års sats i uddannelsens sidste 11 måneder.

Grakom har udarbejdet en omkostningsberegning for, hvad det koster at uddanne en mediegrafikerelev. Arket er opdateret pr. 1. januar 2017.

Ferieregler

Elever er omfattet af ferieloven og optjener under uddannelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferielovens almindelige regler. Herudover giver loven elever en særlig ferieret i det første og andet hele ansættelsesår.

I det første og andet hele ferieår efter ansættelsen har eleven ret til fuld ferie med løn, selvom eleven ikke har optjent feriegodtgørelse eller løn til hele ferien. Hvis ansættelsen er begyndt før den 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 5 ugers ferie i det ferieår, hvor ansættelsen finder sted. 

Eksempel:
Ansættelse inden 1. juli 2016 giver ret til 5 ugers ferie med løn i ferieåret 1. maj 2016 til 30. april 2017. Ansættelse 1. juli eller derefter giver ikke ret til ferie med løn i ferieåret 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Der ydes et ferietillæg på 1 % af den ferieberettigende løn, der af eleven er indtjent i virksomheden i det foregående optjeningsår. 

Holder virksomheden lukket under ferie mellem 1. oktober og 30. april, skal eleven have løn for de feriedage, hvor virksomheden har lukket. Hvis eleven har optjent ferie i et andet ansættelsesforhold, skal eleven ikke have løn. Der skal kun gives løn ved lukning, hvis eleven er ansat 1. juli eller senere og højst i 1 uge. 

Ved fratræden skal der betales feriepenge efter ferielovens regler, ligesom for andre ansatte. 

Regler for feriefridage og andre særlige fridage følger overenskomstens bestemmelser. 

Pension

Eleven er ikke omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension. 

Forsikringsydelse 

Elever, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: 

a. Invalidepension 
b. Invalidesum 
c. Forsikring ved kritisk sygdom 
d. Dødsfaldssum 

Forsikringssummer mm. fremgår af overenskomsten.

Voksenlærling

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år. Med beskæftigelsesreformen i 2015 er voksenlærlingeordningen blevet målrettet arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede. Det betyder, at beskæftigede med en uddannelse ikke længere kan benytte ordningen.

Målgruppe og tilskud

  • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere som er ufaglærte, og personer med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser
  • Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede. Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (se voksenlærlingelisten)

Hvilke uddannelser kan der ydes tilskud til?

For voksenlærlinge, der er ufaglærte/har forældet uddannelse og kommer fra minimum 2 måneders ledighed - i form af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp - er der som hovedregel ingen begrænsninger.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, og ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (se voksenlærlingelisten).

Se voksenlærlingelisten og læs mere på Jobnets vejledning om voksenlærlingeordningen.

Informationsmateriale

Omfattende den gældende fagoversigt for mediegrafikerelever startet efter 1. august 2015 samt elevbrochuren Har du blik for den afgørende detalje? og virksomhedsfolderen Styrk din virksomhed med skarpe elever.

 

Film om uddannelserne

Se filmene med Alexander, der er uddannet mediegrafiker:

Det fede ved mit fag

Mit bedste trick med Alexander

Kontakt

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk