Mediegrafiker

02 Skillskonkurrence 024

Der er efterspørgsel efter dygtige medarbejdere, der kan deres håndværk og kan levere produkter i høj kvalitet. Uddannelsen som mediegrafiker giver en teknisk og faglig viden om trykte og digitale produkter.

Under uddannelsen lærer lærlingen om uddannelsens 4 kernefagligheder; grafisk design, typografi, grafik og billede og grafisk produktions forståelse.

De får viden om hvordan man kan forener design og grafik, billeder og tekst til et produkt som rammer en målgruppe.

Med en grafisk erhvervsuddannelse er der gode muligheder for at videreuddanne sig. Der er mulighed for at holde kompetencer ved lige gennem AMU-efteruddannelse og mulighed for videreuddannelse inden for en række forskellige uddannelser.

Varighed og struktur

Erhvervsuddannelsen til mediegrafiker varer tre år og 11 måneder. For voksne, der er fyldt 25 år, kan uddannelsens varighed være kortere. 

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Der indgår 30 skoleuger i hovedforløbet fordelt på fire hovedforløb. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve.

Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker og i uddannelsesordningen samt fagbeskrivelserne. Uddannelsesordningen er grundlaget for skolens udarbejdelse af den lokale undervisningsplan.

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

Skolepraktik og adgangsbegrænsning
Elever, der ikke opnår en læreplads efter grundforløbet, kan optages i skolepraktik på en af de skoler, der udbyder uddannelsen.

Det faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik. En klagevejledning beskriver, hvordan klagen behandles og hvilke oplysninger, der skal indsendes til fagligt udvalg fra skolen.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Kontakt erhvervsskolen for nærmere oplysninger.

Vejledninger til hovedforløbet

I samarbejde med skolerne er der udarbejdet vejledninger til uddannelsens hovedforløb fra 1. til 4. hovedforløb. Vejledningerne giver anvisninger på den helhedsorienterede undervisning og udfolder temaet for det enkelte hovedforløb. Vejledningen til 4. hovedforløb adskiller sig fra de øvrige vejledninger ved at beskrive en fast struktur med fastlagte projektfaser og varigheder knyttet til uddannelsens afsluttende prøve, svendeprøven.

Vejledningerne kommer med forslag til fagligt indhold, fagenes samspil og tilstræber at være retningsgivende for det faglige niveau. 

Valgfri specialefag

I løbet af uddannelsen vælger elev og virksomhed valgfri specialefag af samlet 6 ugers varighed. Derudover kan elev og virksomhed aftale op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning.

Det aktuelle udbud af valgfri specialefag fremgår af skolernes fælles hjemmeside: http://specialefag.dk/index.php

Eventuelle spørgsmål om fagene og udbuddet skal rettes til skolen.

Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som del af 4. hovedforløb, som er elevens sidste skoleophold. Svendeprøven er en mundtlig prøve over elevens præsentation af et overordnet grafisk koncept til en kampagne med udarbejdelse af to kampagneprodukter (svendestykker) og suppleres af elevens portfolioprodukter fra praktikken.

Mediegrafikeruddannelsens svendeprøve er beskrevet i en vejledning til svendeprøven.

Svendeprøvegebyr
I forbindelse med at eleven afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve, opkræves virksomheden et svendeprøvegebyr. Gebyret dækker udgifter, som elevens gennemførelse af svendeprøven medfører for Grafisk Uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyret er fastsat til 3.000 kr. pr. elev.

Skoler der udbyder uddannelsen

Mediegrafikeruddannelsen udbydes på skoler fordelt over hele landet. Man tilmelder sig uddannelsen ved kontakt til en af skolerne.

Next Uddannelse København
Rebslagervej 11
2400 København NV
Telefon: 35 86 33 86

Uddannelsesleder: Gitte Høygaard Larsen, telefon, 23 67 72 15

Uddannelses- og erhvervsvejleder Mia Maria Petersen: telefon, 35 86 33 00, mail: mimp@nextkbh.dk

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 8
4000 Roskilde
Telefon 46 30 04 00

Uddannelsesleder: Astrid Holmgaard Jensen, telefon 61 94 85 10
Virksomhedskonsulent: Julie Hvenegaard Holse, telefon 30 18 01 43

Syddansk Erhvervsskole
Munkebjergvej 130
5230 Odense M
Telefon 70 10 99 00

Uddannelsesleder: Michael Lindegaard Madsen, telefon 60 16 13 84
Virksomhedskonsulent: Susanne Jepsen, telefon 51 39 66 18

HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding
Telefon: 79 32 01 00

Uddannelsesleder: Tina Haarbo Kristensen, telefon 21 26 92 68
Praktikpladskonsulent: Morten Jensen, telefon 29 17 33 41

Aarhus Tech
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N
Telefon: 89 37 35 33

Uddannelsesleder: Palle Herskind Jørgensen , telefon 25 19 24 22
Virksomhedskonsulent: Mia Rosted Sørensen, telefon 24 80 41 86
Uddannelses- og erhvervsvejleder: Kirsten Holst Nielsen-Man, telefon 89 37 32 55

Herningsholm
Lillelundvej 21
7400 Herning
Telefon: 72 13 45 00

Uddannelsesleder: Mona Syndergaard
Opsøgende medarbejder: Dorthe Møller Birkkjær, telefon 25 42 46 39

Tech College
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon: 72 50 10 00

Uddannelsesleder: Rasmus Nygaard, telefon 21 69 62 27
Virksomhedskonsulent: Marianne Bang Poulsen, telefon 25 26 63 74
Uddannelses- og erhvervsvejleder: Hanne Enggaard, telefon 25 26 62 30, mail hej@techcollege.dk,

Portfolio på uddannelsen

Mediegrafikeren arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Eleven supplerer løbende gennem uddannelsen portfolien med opgaver, produkter eller produktioner, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i. Arbejdet med portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan og i skoleuddannelsen på hovedforløbet. Skolen oplyser om tidspunktet for aflevering og feedback på elevens portfolio.

Til svendeprøven vælger eleven selv produkter til portfolien som del af bedømmelsesgrundlaget. Produkterne skal også her være nogle, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i.

Grafisk Uddannelsesudvalg har udarbejdet vejledninger, der uddyber reglerne for portfolien. Vejledningen er opdateret maj 2018.

Løn

Eleven/lærlingen er berettiget til SU under grundforløbet, indtil der indgås en uddannelsesaftale. I den del af uddannelsen, der er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed, betaler virksomheden løn i henhold til gældende overenskomst under både praktikken og skoleophold:

Både GRAKOM Arbejdsgiver og Dansk Erhverv Arbejdsgiver har gældende uddannelsesoverenskomst med HK Privat for mediegrafikeruddannelsen, Nedenstående lønbestemmelser er fra Funktionæroverenskomsten GRAKOM Arbejdsgivere HK Privat 2023-2025.

Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) under skoleophold. Læs mere på Virk.dk.

Elever/lærlinge der er startet før 1. september 2020
For nuværende mediegrafikerelever/lærlinge med uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

År Gammel sats 1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 13.365 13.966 14.455
2. år 14.731 15.394 15.933
3. år 16.745 17.499 18.111
4. år 18.349 19.175 19.846

 

Elever/lærlinge der er startet den 1. september 2020 eller senere
Mediegrafikerelever/lærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere er omfattet af pensionsordning fra deres fyldte 18 år. For disse elever/lærlinge gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

År Gammel sats 1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 12.416 12.975 13.429
2. år 13.680 14.296 14.796
3. år 15.544 16.243 16.812
4. år 17.029 17.795 18.418


Over 25 år
For alle elever/lærlinge gælder, at påbegyndes den praktiske uddannelse efter det fyldte 25. år, aftales lønnen i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.

Afsluttes en uddannelsesaftale med mindre end uddannelsens fastsatte varighed, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, så det er de sidste satser, der er gældende. Er uddannelsesaftalen for eksempel indgået på 3 år og 6 måneder svarende til en nedsættelse på 5 måneder, aflønnes i 7 måneder med 1. års sats og derefter med henholdsvis 2. og 3. års sats samt med 4. års sats i uddannelsens sidste 11 måneder.

Ferie, pension m.m.

Ferieregler
Elever/lærlinge er omfattet af ferieloven og optjener under uddannelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn efter ferielovens almindelige regler. Herudover giver loven elever/lærlinge en særlig ferieret i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode.

Regler for feriefridage og andre særlige fridage følger overenskomstens bestemmelser.

Pension for elever/lærlinge
Mediegrafikerelever/lærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere er omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension fra deres fyldte 18 år.

Forsikring
Elever/lærlinge, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

  • Invalidepension
  • Invalidesum
  • Forsikring ved kritisk sygdom
  • Dødsfaldssum

Forsikringssummer mm. fremgår af overenskomsten.

Ordningen gælder ikke for mediegrafikerelever/lærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere.

Fritvalgslønkonto

Elever/lærlinge er omfattet af overenskomstens bestemmelse om fritvalgslønkonto.

Voksenlærling

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år igennem den såkaldte voksenlærlingeordning. Med voksenlærlingeordningen kan virksomheder modtage tilskud fra jobcentret til den løn, de betaler til lærlingen, hvis bestemte forudsætninger er opfyldt.

Læs mere om reglerne på star.dk

Film om uddannelserne

Se filmene med Alexander, der er uddannet mediegrafiker:

Det fede ved mit fag