Grafisk tekniker

02 Skillskonkurrence 010
02 Skillskonkurrence 003

En grafisk tekniker står for produktionen af trykte og printede produkter med ansvar for både at producere og planlægge - lige fra klargøring af filer til det færdige produkt. Der er efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere, og der er gode jobmuligheder.

Grafiske teknikere har mulighed at holde deres kompetencer ved lige gennem AMU-efteruddannelse og mulighed for videreuddannelse inden for en række forskellige uddannelser. 

Varighed og struktur

Erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker varer tre år og seks måneder. For voksne, som er fyldt 25 år, kan uddannelsens varighed være kortere.

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Der indgår 20 skoleuger i hovedforløbet fordelt på fire hovedforløb. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve.

Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker, i uddannelsesordningen og fagbilagene. Uddannelsesordningen er grundlaget for skolens udarbejdelse af den lokale undervisningsplan. 

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

Skolepraktik og adgangsbegrænsning
Elever, der ikke opnår en praktikplads efter grundforløbet, kan optages i skolepraktik på Tech College i Aalborg. Det faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik. En klagevejledning beskriver, hvordan klagen behandles og hvilke oplysninger, der skal indsendes til fagligt udvalg fra skolen.

Valgfri specialefag

I løbet af uddannelsen vælger elev og virksomhed valgfri specialefag af samlet 6 ugers varighed. Derudover kan elev og virksomhed aftale op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning.

Tech Colleges udbud af valgfri specialefag fremgår af kataloget for 2019-2021.

Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som del af elevens sidste skoleophold. Prøven er en mundtlig prøve over elevens projektopgave og portfolio.

Projektopgaven tager udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på praktikvirksomheden eller en anden virksomhed inden for området. Portfolien indeholder produkter, eleven har indsamlet og udført under uddannelsen.

Svendeprøven er beskrevet i en vejledning til svendeprøven.

Svendeprøvegebyr
I forbindelse med at eleven afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve, opkræves virksomheden et svendeprøvegebyr. Gebyret dækker udgifter, som elevens gennemførelse af svendeprøven medfører for Grafisk Uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyret er fastsat til 3000 kr. pr. elev.

Skoler der udbyder uddannelsen

Udbyder grundforløbet til grafisk tekniker:

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 8
4000 Roskilde
Telefon: 46 30 04 00 

Uddannelsesleder: Astrid Holmgaard Jensen, telefon 61 94 85 10 

Udbyder grundforløbet og hovedforløbet til grafisk tekniker:

Tech College
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon: 72 50 10 00 

Uddannelsesleder: Rasmus Nygaard, telefon 21 69 62 27 
Uddannelses- og erhvervsvejleder: Hanne Enggaard, telefon 25 26 62 30, mail: hej@techcollege.dk

 

Portfolio på uddannelsen

Den grafiske tekniker arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Portfolien samles som et udvalg af elevens egne produkter, og skal gennem hovedforløbet og til svendeprøven afleveres som en portfoliomappe med fysiske eksempler på de enkelte produkter vedlagt en dokumentation til hvert produkt.

Portfolien udarbejdes løbende gennem elevens uddannelse i form af en arbejdsportfolio, der forberedes og fremvises på hvert skoleophold. Arbejdet med portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan.

Til svendeprøven er elevens portfolio sammen med en projektopgave grundlag for eksaminationen.

Indsamling af produkter og eksempler sker efter aftale med virksomheden og under hensyntagen til tavshedspligten og beskyttelse af kundeoplysninger og forretningskoncepter.

Løn

Eleven/lærlingen er berettiget til SU under grundforløbet, indtil der indgås en uddannelsesaftale. I den del af uddannelsen, der er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed, betaler virksomheden løn i henhold til gældende overenskomst under både praktikken og skoleophold: Den grafiske overenskomst gældende fra 1. marts 2023 til 28. februar 2025.

Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) under skoleophold. Læs mere på Virk.dk

Lønsatser pr. uge 1. marts 2020 til 28. februar 2023

År Gammel sats 1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 3.264,35 3.411,25 3.530,65
2. år 3.555,25 3.715,25 3.845,30
3. år 4.127,40 4.313,15 4.464,10
4. år 4.697,25 4.908,65 5.080,45


Over 25 år

Lønnen for voksne elever/lærlinge (efter det fyldte 25. år) aftales i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.

Eleven/lærlingen skifter sats ved overgang til næste uddannelsesår med virkning fra begyndelsen af den første lønningsuge efter overgang til næste uddannelsesår.

Afsluttes en uddannelsesaftale på mindre end uddannelsens fastsatte varighed, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. Er uddannelsesaftalen for eksempel indgået på 3 år svarende til en nedsættelse på 6 måneder, aflønnes i 6 måneder med 1. års sats og derefter med henholdsvis 2., 3. års sats samt med 4. års sats i uddannelsens sidste 6 måneder.

Ferie, pension m.m.

Ferieregler
Elever/lærlinge er omfattet af ferieloven og optjener under uddannelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn efter ferielovens almindelige regler. Herudover giver loven elever/lærlinge en særlig ferieret i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode.

Regler for feriefridage og andre særlige fridage følger overenskomstens bestemmelser.

Pension
Elever/lærlinge, der er fyldt 18 år, er omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension. Eleven/lærlingen skal have været omfattet af den grafiske overenskomst hos en eller flere arbejdsgivere i mindst 2 måneder.

Forsikring
Elever/lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

  • Invalidepension
  • Invalidesum
  • Forsikring ved kritisk sygdom
  • Dødsfaldssum

Forsikringssummer mm. fremgår af overenskomsten.

Fritvalgslønkonto

Elever/lærlinge er omfattet af overenskomstens bestemmelse om fritvalgslønkonto.

Voksenlærling

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år igennem den såkaldte voksenlærlingeordning. Med voksenlærlingeordningen kan virksomheder modtage tilskud fra jobcentret til den løn, de betaler til lærlingen, hvis bestemte forudsætninger er opfyldt.

Læs mere om reglerne på star.dk

Film om uddannelserne

Se filmene med Nick, der er uddannet grafisk tekniker: 

Det fede ved mit fag