Grafisk tekniker (1)

COLOURBOX54557621

En grafisk tekniker har ansvaret for produktionen af trykte og printede produkter, herunder både udførelsen og planlægningen – fra klargøring af filer til det endelige produkt. Der er en betydelig efterspørgsel efter velkvalificerede medarbejdere, og der åbner sig gode jobmuligheder inden for dette område.

Grafiske teknikere har mulighed for at opretholde og udvikle deres kompetencer gennem AMU-efteruddannelse, samt der er mulighed for videreuddannelse inden for forskellige specialiserede uddannelsesområder.

Varighed og struktur
Erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker strækker sig over tre år og seks måneder. For voksne, der er fyldt 25 år, kan uddannelsens varighed potentielt være kortere.

Uddannelsen kombinerer skoleundervisning med praktisk oplæring og omfatter 20 skoleuger i hovedforløbet, fordelt på fire hovedforløb. Den afsluttes med en svendeprøve.

Regler for uddannelsen

Reglerne for grafisk teknikeruddannelsen findes i den gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker, uddannelsesordningen og de tilhørende fagbilag. Uddannelsesordningen danner grundlag for skolens udarbejdelse af den lokale undervisningsplan.

Fagoversigten for uddannelsen angiver perioderne på skolen og fordelingen af fag.

For elever, der ikke sikrer sig en læreplads efter grundforløbet, er der mulighed for optagelse i skoleoplæring på Tech College i Aalborg. Det faglige udvalg fungerer som klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skoleoplæring. En klagevejledning specificerer, hvordan klagen behandles, og hvilke oplysninger der skal indsendes til det faglige udvalg fra skolen.

Valgfri specialefag

I løbet af uddannelsen vælger lærling og virksomhed valgfri specialefag af samlet 6 ugers varighed. Derudover kan lærling og virksomhed aftale op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning.

Tech Colleges udbud af valgfri specialefag fremgår af kataloget:

GRAFISK TEKNIKER

Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som en del af lærlingens sidste skoleophold. Prøven er mundtlig og omfatter lærlingens projektopgave og portfolio.

Projektopgaven tager udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på lærestedet eller en anden virksomhed inden for området. Portfolien indeholder produkter, som lærlingen har indsamlet og udført under uddannelsen.

Svendeprøven er beskrevet i en vejledning til svendeprøven.

Svendeprøvegebyr opkræves i forbindelse med at lærlingen afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve. Gebyret dækker udgifter, som lærlingens gennemførelse af svendeprøven. Svendeprøvegebyret er fastsat til 3000 kr. pr. lærling.

Portfolio under uddannelsen og til svendeprøven

Den grafiske tekniker arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise lærlingens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Portfolien samles som et udvalg af lærlingens egne produkter, og skal gennem hovedforløbet og til svendeprøven afleveres som en portfoliomappe med fysiske eksempler på de enkelte produkter vedlagt en dokumentation til hvert produkt.

Portfolien udarbejdes løbende gennem lærlingens uddannelse i form af en arbejdsportfolio, der forberedes og fremvises på hvert skoleophold. Arbejdet med portfolien indgår i lærlingens personlige uddannelsesplan.

Til svendeprøven er lærlingens portfolio sammen med en projektopgave grundlag for eksaminationen.

Indsamling af produkter og eksempler sker efter aftale med virksomheden og under hensyntagen til tavshedspligten og beskyttelse af kundeoplysninger og forretningskoncepter.

Portfolio

Løn

Lærlingen er berettiget til SU under grundforløbet, indtil der indgås en uddannelsesaftale. I den del af uddannelsen, der er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed, betaler virksomheden løn i henhold til gældende overenskomst under både læretiden og skoleophold. 

Den grafiske overenskomst gældende fra 1. marts 2023 til 28. februar 2025.

År Gammel sats 1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 3.264,35 3.411,25 3.530,65
2. år 3.555,25 3.715,25 3.845,30
3. år 4.127,40 4.313,15 4.464,10
4. år 4.697,25 4.908,65 5.080,45

 

Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) under skoleophold.
Læs mere på Virk.dk

Over 25 år
Lønnen for voksne lærlinge (efter det fyldte 25. år) aftales i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.

Lærlingen skifter sats ved overgang til næste uddannelsesår med virkning fra begyndelsen af den første lønningsuge efter overgang til næste uddannelsesår.

Afsluttes en uddannelsesaftale på mindre end uddannelsens fastsatte varighed, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. Er uddannelsesaftalen for eksempel indgået på 3 år svarende til en nedsættelse på 6 måneder, aflønnes i 6 måneder med 1. års sats og derefter med henholdsvis 2., 3. års sats samt med 4. års sats i uddannelsens sidste 6 måneder.

Ferie, pension, forsikring og fritvalgslønkonto

Ferieregler
Lærlinge er omfattet af ferieloven og optjener under uddannelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn efter ferielovens almindelige regler. Herudover giver loven lærlinge en særlig ferieret i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode.

Regler for feriefridage og andre særlige fridage følger overenskomstens bestemmelser.

Pension
Lærlinge, der er fyldt 18 år, er omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension. Lærlingen skal have været omfattet af den grafiske overenskomst hos en eller flere arbejdsgivere i mindst 2 måneder.

Forsikring
Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

  • Invalidepension
  • Invalidesum
  • Forsikring ved kritisk sygdom
  • Dødsfaldssum

Forsikringssummer mm. fremgår af overenskomsten.

Fritvalgslønkonto
Lærlinge er omfattet af overenskomstens bestemmelse om fritvalgslønkonto.

Erhvervsuddannelser for voksne (EUV)

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år igennem den såkaldte voksenlærlingeordning. Med voksenlærlingeordningen kan virksomheder modtage tilskud fra jobcentret til den løn, de betaler til lærlingen, hvis bestemte forudsætninger er opfyldt.

Læs mere om reglerne på star.dk

Skoler der udbyder uddannelsen

Grafisk tekniker uddannelsen udbydes på skoler fordelt over hele landet. 

Se en oversigt over skoler her