Mediegrafiker (1)

COLOURBOX56604429

Der er en stigende efterspørgsel efter kompetente mediegrafikere, der mestrer deres håndværk og kan levere produkter af høj kvalitet. Mediegrafikeruddannelsen tilbyder teknisk og faglig viden inden for trykte og digitale produkter.

I løbet af uddannelsen bliver lærlingen bekendt med de fire kernefagligheder:

  • Grafisk design
  • Typografi
  • Grafik og billede
  • Grafisk produktion

Fokus ligger på at lære, hvordan lærlingen kombinerer design og grafik, billeder og tekst for at skabe produkter, der appellerer til en målgruppe.

En grafisk erhvervsuddannelse åbner dørene for videreuddannelse, og der er gode muligheder for at fastholde og udbygge kompetencer gennem AMU-efteruddannelse samt videreuddannelse inden for forskellige områder.

Varighed og struktur
Erhvervsuddannelsen til mediegrafiker strækker sig over tre år og 11 måneder. For voksne, der er fyldt 25 år, kan uddannelsen potentielt gennemføres på kortere tid.

Uddannelsen veksler mellem skoleundervisning og praktisk oplæring, hvor der indgår 30 skoleuger i hovedforløbet, fordelt på fire hovedforløb. Afslutningen på uddannelsen markeres med en svendeprøve.

Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker og i uddannelsesordningen samt fagbeskrivelserne. Uddannelsesordningen er grundlaget for skolens udarbejdelse af den lokale undervisningsplan.

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

For elever, der ikke sikrer sig en læreplads efter grundforløbet, er der mulighed for optagelse i skoleoplæring på Tech College i Aalborg. Det faglige udvalg fungerer som klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skoleoplæring. En klagevejledning specificerer, hvordan klagen behandles, og hvilke oplysninger der skal indsendes til det faglige udvalg fra skolen.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Kontakt erhvervsskolen for nærmere oplysninger.

Vejledninger til hovedforløbet

I samarbejde med skolerne er der udarbejdet vejledninger til uddannelsens hovedforløb fra 1. til 4. hovedforløb. Vejledningerne giver anvisninger på den helhedsorienterede undervisning og udfolder temaet for det enkelte hovedforløb. Vejledningen til 4. hovedforløb adskiller sig fra de øvrige vejledninger ved at beskrive en fast struktur med fastlagte projektfaser og varigheder knyttet til uddannelsens afsluttende prøve, svendeprøven.

Vejledningerne kommer med forslag til fagligt indhold, fagenes samspil og tilstræber at være retningsgivende for det faglige niveau. 

Valgfri specialefag

I løbet af uddannelsen vælger lærling og virksomhed valgfri specialefag af samlet 6 ugers varighed. Derudover kan lærling og virksomhed aftale op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning.

Det aktuelle udbud af valgfri specialefag fremgår af skolernes fælles hjemmeside

Eventuelle spørgsmål om fagene og udbuddet skal rettes til skolen.

Se fagende her

Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som del af 4. hovedforløb, som er elevens sidste skoleophold. Svendeprøven er en mundtlig prøve over elevens præsentation af et overordnet grafisk koncept til en kampagne med udarbejdelse af to kampagneprodukter (svendestykker) og suppleres af elevens portfolioprodukter fra praktikken.

Mediegrafikeruddannelsens svendeprøve er beskrevet i en vejledning til svendeprøven.

I forbindelse med at eleven afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve, opkræves virksomheden et svendeprøvegebyr. Gebyret dækker udgifter, som elevens gennemførelse af svendeprøven medfører for Grafisk Uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyret er fastsat til 3.000 kr. pr. elev.

Portfolio på uddannelsen

Mediegrafikeren arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen.

Eleven supplerer løbende gennem uddannelsen portfolien med opgaver, produkter eller produktioner, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i. Arbejdet med portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan og i skoleuddannelsen på hovedforløbet. Skolen oplyser om tidspunktet for aflevering og feedback på elevens portfolio.

Til svendeprøven vælger eleven selv produkter til portfolien som del af bedømmelsesgrundlaget. Produkterne skal også her være nogle, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i.

Grafisk Uddannelsesudvalg har udarbejdet vejledninger, der uddyber reglerne for portfolien. Vejledningen er opdateret maj 2018.

Løn

Eleven/lærlingen er berettiget til SU under grundforløbet, indtil der indgås en uddannelsesaftale. I den del af uddannelsen, der er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed, betaler virksomheden løn i henhold til gældende overenskomst under både praktikken og skoleophold:

Både GRAKOM Arbejdsgiver og Dansk Erhverv Arbejdsgiver har gældende uddannelsesoverenskomst med HK Privat for mediegrafikeruddannelsen, Nedenstående lønbestemmelser er fra Funktionæroverenskomsten GRAKOM Arbejdsgivere HK Privat. 

Elever/lærlinge der er startet før 1. september 2020
For nuværende mediegrafikerelever/lærlinge med uddannelsesaftale med startdato før 1. september 2020 gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

År Gammel sats 1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 13.365 13.966 14.455
2. år 14.731 15.394 15.933
3. år 16.745 17.499 18.111
4. år 18.349 19.175 19.846

 

Elever/lærlinge der er startet den 1. september 2020 eller senere
Mediegrafikerelever/lærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere er omfattet af pensionsordning fra deres fyldte 18 år. For disse elever/lærlinge gælder de følgende mindstelønsatser pr. måned:

År Gammel sats 1. marts 2023 1. marts 2024
1. år 12.416 12.975 13.429
2. år 13.680 14.296 14.796
3. år 15.544 16.243 16.812
4. år 17.029 17.795 18.418

 

Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) under skoleophold. Læs mere på Virk.dk.

Over 25 år
For alle elever/lærlinge gælder, at påbegyndes den praktiske uddannelse efter det fyldte 25. år, aftales lønnen i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.

Afsluttes en uddannelsesaftale med mindre end uddannelsens fastsatte varighed, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, så det er de sidste satser, der er gældende. Er uddannelsesaftalen for eksempel indgået på 3 år og 6 måneder svarende til en nedsættelse på 5 måneder, aflønnes i 7 måneder med 1. års sats og derefter med henholdsvis 2. og 3. års sats samt med 4. års sats i uddannelsens sidste 11 måneder.

Ferie, pension, forsikring og fritvalgslønkonto

Ferieregler
Elever/lærlinge er omfattet af ferieloven og optjener under uddannelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn efter ferielovens almindelige regler. Herudover giver loven elever/lærlinge en særlig ferieret i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode.

Regler for feriefridage og andre særlige fridage følger overenskomstens bestemmelser.

Pension for elever/lærlinge
Mediegrafikerelever/lærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere er omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension fra deres fyldte 18 år.

Forsikring
Elever/lærlinge, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

  • Invalidepension
  • Invalidesum
  • Forsikring ved kritisk sygdom
  • Dødsfaldssum

Forsikringssummer mm. fremgår af overenskomsten.

Ordningen gælder ikke for mediegrafikerelever/lærlinge med en uddannelsesaftale med startdato 1. september 2020 eller senere.

Fritvalgslønkonto
Elever/lærlinge er omfattet af overenskomstens bestemmelse om fritvalgslønkonto.

Erhvervsuddannelser for voksne (EUV)

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år igennem den såkaldte voksenlærlingeordning. Med voksenlærlingeordningen kan virksomheder modtage tilskud fra jobcentret til den løn, de betaler til lærlingen, hvis bestemte forudsætninger er opfyldt.

Læs mere om reglerne på star.dk

Skoler der udbyder uddannelsen

Mediegrafikeruddannelsen udbydes på skoler fordelt over hele landet. 

Se en oversigt over skoler her